Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, BIS-PAK Spółka z o.o., zwana dalej Spółką zobowiązuje się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych („Dane Osobowe”). Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Informujemy, iż bazy danych operatora serwisu internetowego są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Informujemy również, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIS-PAK Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 97, 78-300 Świdwin, której reprezentantem jest prezes zarządu spółki.

Kontakt z Administratorem w sprawie RODO można nawiązać korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przypadku:

 • zawarcia i wykonania umowy/umów – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – do czasu wycofania zgody
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty – do czasu wycofania zgody,
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego – do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacją należności, prowadzeniem postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywaniem danych dla celów archiwalnych oraz zapewnieniem rozliczalności – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 pkt. b RODO (podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora danych szczególnych kategorii w zakresie wynikającym w szczególności z prawa pracy.
 • art. 6 ust. 1 c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) wyłącznie w celu realizacji zadań Spółki określonych przepisami prawa, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności Spółki, a także wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz Spółki, wykonującym obsługę rachunkową i administracyjną, obsługę prawną i BHP, obsługę informatyczną Spółki, pracownikom wykonującym usługi świadczone przez Spółkę na Pani/ Pana rzecz. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

6. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania swoich danych osobowych.
 • Wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
 • Usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Przenoszenia danych, uzyskania kopi danych osobowych.

7. Działalność Spółki jako przedsiębiorstwa produkcyjnego opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Spółkę.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.