Privacybeleid

In overeenstemming met artikel 13 leden 1-2 en 14 leden 1-2 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, afgekort als AVG, verbindt BIS-PAK Spółka z o.o., hierna te noemen de Onderneming, verbindt zich ertoe uw recht op privacy op internet te respecteren en alles in het werk te stellen om de verstrekte gegevens (“Persoonsgegevens”) goed te beschermen. Wij verbinden ons ertoe passende maatregelen te nemen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang of bekendmaking van gegevens aan derden. We willen u erop wijzen dat de databases van de websitebeheerder beschermd zijn tegen toegang door derden.

Tegelijkertijd benadrukken we dat u de website kunt bekijken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken.

We willen u ook informeren dat: 

1.  De beheerder van uw persoonsgegevens is BIS-PAK Spółka z o.o. met statutaire zetel in ul. Szczecińska 97, 78-300 Świdwin, dat wordt vertegenwoordigd door de CEO van het bedrijf.

U kunt contact opnemen met de Beheerder over AVG door te schrijven naar het bovenstaande adres van de maatschappelijke zetel.

2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende gevallen:

 • de sluiting en uitvoering van een overeenkomst(en) – tot de beëindiging of afloop van de overeenkomst in kwestie, met dien verstande dat de gegevens soms ook na afloop van de overeenkomst in kwestie kunnen worden verwerkt, maar alleen als dit is toegestaan of vereist onder de toepasselijke wetgeving, bijv. verwerking voor statistische of factureringsdoeleinden,
 • de levering van elektronische diensten en commerciële communicatie – totdat u uw toestemming intrekt
 • direct marketing van producten of diensten, inclusief het leggen van contact, het presenteren van een aanbod – totdat u uw toestemming intrekt,
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen volgens de wetgeving van de Europese Unie of Polen – totdat onze wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens verlopen,
 • om de veiligheid van de diensten die wij langs elektronische weg leveren te garanderen, om uw verzoeken te behandelen, bijvoorbeeld via het contactformulier, wanneer deze niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het contract, om schulden te innen, om gerechtelijke, administratieve en bemiddelingsprocedures uit te voeren, om gegevens op te slaan voor archiveringsdoeleinden en om verantwoording af te leggen – totdat de verjaringstermijn voor claims op grond van het contract of de contracten of claims met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is verstreken, of totdat u bezwaar maakt.

3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van:

 • artikel 6, lid 1, onder b), AVG (om op verzoek van de betrokkene actie te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst of om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene partij is), waarbij het voor werkgelegenheidsdoeleinden noodzakelijk en redelijk is dat de verantwoordelijke voor de verwerking bijzondere categorieën gegevens verwerkt, voor zover dit met name voortvloeit uit het arbeidsrecht.
 • artikel 6, lid 1, onder c AVG (nakoming van een wettelijke verplichting die op de Beheerder rust) met als enig doel het uitvoeren van de taken van de Vennootschap zoals die door de wet zijn gedefinieerd, in het bijzonder het nakomen van verplichtingen die verband houden met het bedrijfsprofiel van de Vennootschap, evenals het uitreiken van facturen en boekhoudkundige en fiscale documenten.

4. Uw persoonsgegevens worden gedeeld met entiteiten die incassowerkzaamheden uitvoeren voor de Vennootschap, boekhoudkundige en administratieve diensten verlenen, juridische en gezondheids- en veiligheidsdiensten verlenen, IT-diensten verlenen voor de Vennootschap, werknemers die diensten verlenen die de Vennootschap aan u verleent. Daarnaast mogen persoonsgegevens alleen beschikbaar worden gesteld aan entiteiten die gemachtigd zijn om ze te verkrijgen op basis van de wetten die hun activiteiten regelen. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn o.a. Rechtbanken, Openbaar Ministerie, Politie, enz. Het vrijgeven van persoonsgegevens in dergelijke gevallen gebeurt op schriftelijk verzoek.

5. Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt en opgeslagen voor de duur van het contract, en daarna voor de periode die nodig is om mogelijke claims tegen de Vennootschap veilig te stellen of te doen gelden en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Beheerder (bijv. op grond van belasting- of boekhoudregels)

6. Volgens de juridische situatie op 25 mei 2018, d.w.z. de datum van toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, heeft u het recht:

 • Tot toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • Een klacht over onjuiste verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • Persoonlijke gegevens te verwijderen, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.
 • Overdracht van gegevens, verkrijgen van kopieën van persoonsgegevens.

 7. De activiteiten van het bedrijf als productiebedrijf zijn gebaseerd op wettelijke voorschriften. Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens is vrijwillig; weigering om gegevens te verstrekken kan echter leiden tot weigering om een contract aan te gaan of andere diensten van het bedrijf te leveren.

 8. Uw persoonsgegevens zijn niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.